മികച്ച ജോലി സാധ്യതകൾ, ഏറ്റവും നല്ല തൊഴിലിടങ്ങൾ, ഉയർന്ന വരുമാനം

മികച്ച ജോലി സാധ്യതകൾ, ഏറ്റവും നല്ല തൊഴിലിടങ്ങൾ, ഉയർന്ന വരുമാനം

അവസരങ്ങള്‍ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല!

ഇനിയും നിങ്ങള്‍ക്കായുള്ള അവസരങ്ങളുടെ വാതിലുകള്‍ ഞങ്ങള്‍ തുറക്കുന്നു.

വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക

സേവനങ്ങൾ

നഴ്സുമാർ

Rewarding nursing careers globally

High paying nursing jobs at leading hospitals in the US, UK, Ireland and other exciting destinations.

Professional guidance and support

Support throughout the licensure, immigration and relocation process.

ആശുപത്രികൾ

Customized international recruitment solutions

Large pool of highly skilled, foreign educated nurses that can help meet your nurse staffing requirements

Permanent Core Staff

Nurses to fill positions that cannot be filled through conventional sources

എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ?

  • ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ വേണ്ട എല്ലാവിധ സഹായങ്ങള്ക്കുമായി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം നില്ക്കുന്നു.

  • യാതൊരു വിധ പ്ലെയ്സ്മെന്റ് ഫീസോ, പ്രോസസിങ് ഫീസോ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് ഈടാക്കലോ ഒന്നും കൂടാതെ തന്നെ പുതിയ ഒരു സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക്

  • യു.എസ്,യു.കെ, അയർലണ്ട് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ മികച്ച ക്ലയന്റുകൾ

  • ആയരക്കണക്കിന് നഴ്സുമാര്ക്ക് വിദേശത്തു ജോലി കണ്ടെത്താന് സഹായം നല്കി.

 

എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ നഴ്സുമാർ പറയുന്നത്